bagimsizdenetim.net > Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetçi Nasıl Olunur?

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye Ekonomik Sisteminde bir çok yenilik hayatımıza girmiştir. Kanun’da yer alan ve önceki kanuni düzenlemelere göre önemli derecede farklılık arz eden konuların başında şirketlerin  denetimi ve denetçilere ilişkin hükümler gelmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Eski Kanunu’nda yer alan şirketin kendi iç denetçilerince gerçekleştirileceği …

Daha Fazla

Kimler Bağımsız Denetçi Olabilir?

Ülkemizde bağımsız denetim konusunda geçmişten günümüze farklı düzenleme ve uygulamalar yapılmış, son olarak da 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bu konuda yasal yetkili kılınmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 398’inci maddesinde, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile …

Daha Fazla

Türkiye’de Bağımsız Denetim

Türkiye’de bağımsız denetim mesleğinin başlaması ve gelişmesinde en önemli etken mali piyasalarda faaliyet gösteren banka ve diğer mali kuruluşların talepleri olmuştur. 1960’lı yılların ortalarından itibaren mali piyasalarda faaliyet gösteren bankalar ile yurt dışında fon sağlayan kuruluşlar, yurtdışı muhabir ve fon kaynaklarının talebi üzerine mali tabloların bağımsız denetimini yaptırmaya başlamışlardır. Başlangıçta …

Daha Fazla

Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim nedir? Bağımsız denetim; bir organizasyonun belli bir döneme ilişkin mali tablolarının, belirli uygulanabilir bir finansal raporlama çerçevesine göre (örneğin UFRS-TFRS ya da Tek Düzen Hesap Planı gibi) bağımsız kişilerce denetlenmesidir. Bir bağımsız denetim raporunda; bilançoya, gelir tablosuna, özkaynaklar değişim tablosuna, nakit akım tablosuna ve önemli muhasebe politikalarına ilişkin …

Daha Fazla

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun “Denetleme” başlıklı 3’üncü bölümünde yer alan 397’nci maddede denetime tabi olacak şirketlerin hangi esaslara göre kimler tarafından denetleneceği hükümlerine genel olarak yer verilmiştir. Maddede denetlenecek şirketleri belirleyici kanuni bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, dördüncü fıkrada “398’inci madde kapsamında denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenir.” hükmüne …

Daha Fazla
error: