bagimsizdenetim.net > Standartlar

Standartlar

BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi

GÜNCELLEMELER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ • BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Standardı borsada işlem gören işletmelerin 01/01/2017 tarihinde ve sonrasında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetime tabi diğer şirketlerin 01/01/2018 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere 09/03/2017 tarih ve 30002 sayılı Resmi Gazete’de …

Daha Fazla

BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim

GÜNCELLEMELER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ • BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Standardı 01/01/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere 10/12/2013 tarih ve 28847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. • BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Standardı 01/01/2017 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde …

Daha Fazla

BDS 210 Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması

GÜNCELLEMELER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ • BDS 210 Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Standardı 01/01/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere 14/11/2013 tarih ve 28821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. • BDS 210 Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Standardı 01/10/2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi …

Daha Fazla

TFRS 9 Finansal Araçlar (2017)

GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ  “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardı (2017 sürümü) 01/01/2018 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere 19/01/2017 Tarihli ve 29953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İsteyen işletmelerin, bu Standardı 01/01/2018 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulamayı seçmesi mümkündür. Erken uygulanması halinde bu husus dipnotlarda …

Daha Fazla

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar

İçindekiler Bölüm KISIM A-ETİK KURALLARIN GENEL UYGULAMASI 100 Giriş ve Temel İlkeler 110 Dürüstlük 120 Tarafsızlık 130 Mesleki Yeterlik ve Özen 140 Sır Saklama 150 Mesleğe Uygun Davranış KISIM B -BAĞIMSIZ DENETÇİLER 200 Giriş 210 Denetçinin Görevlendirilmesi 220 Çıkar Çatışmaları 230 İkinci Görüşler 240 Ücretler ve Diğer Menfaatler 250 Mesleki …

Daha Fazla

KKS1 Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler için Kalite Kontrol

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1-3 Uygulama Alanı 4-9 Yürürlük Tarihi 10 Amaç 11 Tanımlar 12 Ana Hükümler Ana Hükümlerin Uygulanması ve Bunlara Uygunluğun Sağlanması 13-15 Kalite Kontrol Sisteminin Unsurları 16-17 Denetim Şirketi Bünyesinde Kaliteye İlişkin Liderlik Sorumlulukları 18-19 İlgili Etik Hükümler 20-25 Müşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam …

Daha Fazla

Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı; yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 378 inci maddesinde öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir …

Daha Fazla

BDS 200 Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları Ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1-2 Finansal Tabloların Denetimi 3-9 Yürürlük Tarihi 10 Denetçinin Genel Amaçları 11-12 Tanımlar 13 Ana Hükümler Finansal Tabloların Denetimine İlişkin Etik Hükümler 14 Mesleki Şüphecilik 15 Mesleki Muhakeme 16 Yeterli ve Uygun Denetim Kanıtı ve Denetim Riski 17 Denetimin BDS’lere Uygun Olarak Yürütülmesi 18-24 Açıklayıcı Hükümler …

Daha Fazla

BDS 210 Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması(eski)

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1 Yürürlük Tarihi 2 Amaç 3 Tanımlar 4-5 Ana Hükümler Denetimin Ön Şartları 6-8 Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması 9-12 Yinelenen Denetimler 13 Denetim Sözleşmesinin Şartlarındaki Değişikliğin Kabulü 14-17 Sözleşmenin Kabulünde Dikkate Alınacak İlâve Hususlar 18-21 Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama Kapsam A1 Denetimin Ön Şartları …

Daha Fazla

BDS 220 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1 Kalite Kontrol Sistemi ve Denetim Ekiplerinin Görevleri 2-4 Yürürlük Tarihi 5 Amaç 6 Tanımlar 7 Ana Hükümler Denetimin Kalitesine İlişkin Liderlik Sorumlulukları 8 İlgili Etik Hükümler 9-11 Müşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi 12-13 Denetim Ekiplerinin Belirlenmesi 14 Denetimin Yürütülmesi 15-22 İzleme …

Daha Fazla
error: